• Zmluvy

  Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

  Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Faktúry

  Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Objednávky

  Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Zákazky

  Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  (2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Súhrnné správy o zákazkách

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 odsek 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení v hodnote nad 1 000 EUR bez DPH.

  Dátum Názov Popis Typ Akcia

CDR Sabinov