Od 01. 01. 2020 na základe Dodatku č. 10 zo dňa 19. 12. 2019 k zriaďovacej listine č. 1506/93 zo dňa 04. 10. 1993 sa mení názov a sídlo Centra pre deti a rodiny Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22, 082 22 Šarišské Michaľany na:

Názov: Centrum pre deti a rodiny Sabinov

Sídlo: Ulica 17. novembra 361/2, 083 01  Sabinov

Detský domov SLON Šarišské Michaľany je podľa platnej legislatívy  od 1. januára 2019 CENTROM PRE DETI A RODINY Šarišské Michaľany (ďalej "CDR")

 • CDR je zariadením na vykonávanie opatrení :

pobytovou formou

ambulantnou formou

terénnou formou

Pobytovú formu vykonáva na  základe:

 • rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení výchovného opatrenia alebo o nariadení ústavnej starostlivosti ( ďalej len "pobytové opatrenie súdu")
 • na základe dohody  s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa
 • na požiadanie dieťaťa
 • Celková schválená kapacita   63 miest, z toho:
  • 40 miest v samostatne usporiadaných skupinách
  • 20 miest v profesionálnych rodinách
  •  3 miesta pre mladých dospelých

Postupnou priestorovou, personálnou a ekonomicko-hospodárskou transformáciou, ktorá bola realizovaná   postupne  od 1. septembra 2001 stal detský domov domovom rodinného typu. Priestorová transfornácia bola ukončená 01.02.2019, kedy bola posledná samostatne usporiadaná skupina presťahovaná do rodinného domu.

 

CDR Sabinov