Život v detskom domove  plynie  už  takmer 90 rokov so všetkým, čo život prináša. Boli to a sú radosti, starosti, pekné chvíle, ale hlavne plné ruky práce pre tých, ktorí zodpovedali a zodpovedajú spoločnými silami za zverené deti, ktoré nemali to šťastie vyrastať vo vlastných rodinách z rôznych dôvodov.

Vznik a história

     V roku 1929 bola  v Sabinove  založená Okresná starostlivosť o mládež. Za jej predsedu bol zvolený miestnený dekán farár Edmund Schutz. Tajomníkom sa stal pracovník  Okresného úradu p. Valér Kolárik a pokladníkom mestský úradník Belo Harmeth. Vďaka tejto komisii bol založený v roku 1930 OKRESNÝ DETSKÝ DOMOV v Sabinove. ( zdroj: archív, svedectvo p. Valéra Kolárika)

 

     Výbor Okresnej starostlivosti o mládež po schválení Zemským ústredím starostlivosti o mládež a  Okresným úradom kúpil dom pre umiestnenie detského domova na Prešovskej ulici č. 607 v Sabinove. Objekt mal kapacitu 25 detí. Začal s 5 deťmi a postupne  bolo umiestnených až 30 detí vo veku od 2 rokov do 12 rokov. Po dovŕšení 12 rokov boli chlapci prevažne umiestňovaní za učňov a  dievčatá pomocnice do domácnosti.

     V povojnovom období boli deti rôzne premiestňované, a to  do Prešova a Uzovského Šalgova a napokon  bol detský domov presťahovaný do budovy  na  námestí s  kapacitou miest pre 60 detí. 

      V roku 1977 bo detský domov  presťahovaný do Šarišských Michalian, do budovy bývalej ZDŠ.

Prvou vedúcou detského domova bola p. Mária Štefková z Banskej Bystrice, ktorá bola v Sabinove až do roku 1940. Po  nej  vo vedení detského domova nasledovali:

  p. Šarlota Galeová zo Sabinova

p. Čunderlíková od Ružomberka

p. Dercová od Svidníka

p. Markušová zo Sabinova

p. Bodnárová zo Sabinova

p. Palenčár zo Sp. Podhradia

p. Kaščáková zo Šindliara

p. Štofko zo Sabinova

p. Slota z Pečovskej Novej Vsi 

p. Hužvár Jozef zo Šarišských Michalian

a od roku 1987 do konca roku 2018  p. Eva Džodlová z Prešova, ktorá bola riaditeľkou detského domova viac ako 30 rokov a výchove  detí sa venovala viac ako 50 rokov. Vďaka nej a  kolektívu úžasných ľudí, tak z radov zamestnancov, ale aj ľudí mimo detského domova sa podarilo zviditeľniť detí z detských domovov.

      Podľa záznamov v kmeňovej knihe,  ktorá sa v archíve  zachovala len od roku 1951 bolo v detskom domove k septembru 2018 umiestnených celkovo 920 detí. Počet umiesntených detí, od vzniku detského domova, môže určiť len na základe odhadu ako aj na základe svedectiev bývalých chovancov, mohlo ísť  o viac ako 1700 detí. 

CDR Sabinov